اولین جشنــواره فرهنگی هنری مردم و رادیو

راديو از يك صدا شروع مي شود و در امتداد جريان خود به اقيانوس صداها مي رسد... پويايي صدا، با گفتن و شكفتن! جشنواره ملی ایران من فرصتي است براي نام هاي نو وكم آوازه و صداهاي تازه !